Varumärkesplattform

Varumärkesplattform

Vår varumärkesplattform sammanfattar vårt gemensamma varumärke, platsen Värmland, på ett sätt som ger vägledning till alla som använder varumärket i det dagliga arbetet och i all form av kommunikation mot omvärlden. Är vi många som jobbar utifrån samma grund blir vi tydliga och skapar förutsättningar för framtida framgångar.


Plattformens olika delar

Konkurrensen om invånare, besökare, företag och evenemang är stor. Att attrahera många är en förutsättning för ett välmående Värmland. Plattformen sammanfattar vårt gemensamma varumärke.

Vår varumärkesplattform sammanfattar vårt gemensamma varumärke, platsen Värmland, på ett sätt som ger vägledning till alla som använder varumärket i det dagliga arbetet och i all form av kommunikation mot omvärlden. Är vi många som jobbar utifrån samma grund blir vi tydliga och skapar förutsättningar för framtida framgångar.


Plattformens olika delar

Konkurrensen om invånare, besökare, företag och evenemang är stor. Att attrahera många är en förutsättning för ett välmående Värmland. Plattformen sammanfattar vårt gemensamma varumärke.

Pyramid över Varumärket Värmlands värden. Överst är visionen följt av löfte, mission, personlighet med attityd och 8 stolta styrkor.
En ordbild som skapar ordet attityd. Bokstaven V extra stor och har en bildfyllning av en vattendroppe som slår mot en vattenyta.

Ett hållbart Värmland som förändrar världen.

Visionen är en levande inre bild av vad vi vill åstadkomma. Den är inte ett konkret mätbart mål utan den förklarar vad vi strävar efter. Att utifrån våra unika resurser göra ett positivt avtryck på människor och miljö.

Ett hållbart Värmland som förändrar världen

I Värmland är vi stolta över att kunna erbjuda ett skönare liv. Ett liv berikat av kultur och kreativitet, en aktiv fritid, social gemenskap och underbara naturupplevelser runt knuten. Här trivs människor att leva och bo. Här finns intressanta arbetstillfällen, en jämställd arbetsmarknad och här, mitt i tillväxtstråket mellan Oslo och Stockholm, blomstrar såväl lokala som internationella företag. Dessutom lockar vårt vackra landskap årligen tusentals besökare från hela världen.

Men Värmland är inte bara attraktivt och konkurrenskraftigt. Det är också platsen där det är möjligt att göra skillnad. Här och nu, för kommande generationer och för resten av världen. År 2040 har vårt engagemang gjort Värmland till en sammanhållen och hållbar region. En region där det råder ett ömsesidigt samspel mellan landsbygder och städer, där hela länets styrkor och förutsättningar tas tillvara och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt. Här har varje värmlänning goda förutsättningar till ett tryggt, utvecklande och meningsfyllt liv och tilliten till varandra och till samhället är stor. Vi har ett öppet klimat där olikheter ses som en tillgång och där vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet inte bara har bidragit till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Det har dessutom gjort oss till en föregångare för andra.

Med kunskap och medvetna val bidrar såväl organisationer som enskilda värmlänningar till en cirkulär ekonomi inspirerad av naturens kretslopp. Vi använder våra stora naturtillgångar på ett klokt sätt för att skapa nytta för samhället. Vår historiska styrka inom skogsnäringen, tillsammans med nya smarta satsningar, har gjort Värmland till ett internationellt nav för skoglig bioekonomi som lockar talanger och investeringar från hela världen. Och där värmländska kunskaper, innovationer och klimatsmarta produkter sprids och gör skillnad långt utanför Sveriges gränser.

Allt detta är vi otroligt stolta över. Men mest stolta är vi nog ändå över människorna. Över alla de värmlänningar som med modigt ledarskap, samarbete över gränserna, kreativitet och handlingskraft lyckats i sin strävan – att skapa ett skönt och hållbart Värmland som samtidigt förändrar världen.

En ordbild som skapar ordet attityd. Bokstaven M extra stor och har en bildfyllning av med två leende ungdomar.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Missionen svarar på hur vi ska nå visionen. Den aktiverar oss i rätt riktning. Att tillsammans bidra till ett tydligt och livskraftigt Värmland. 

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans
Tänk dig kraften som genereras när vi är många som drar åt samma håll, mot en gemensam målbild. När vi har bestämt vart vi vill och använder våra resurser på rätt sätt för att nå ända fram. Det är den kraften vi vill att varumärket Värmland ska ge oss. Du är en viktig medskapare av denna kraft. Därför är vår mission: Framtidens Värmland skapar vi tillsammans!

En ordbild som skapar ordet löfte. Bokstaven L är extra stor och har en bildfyllning av gröna blad.

Ett skönare liv.

Varumärkeslöftet är det vi lovar omvärlden. Summan av allt vi är, ger löfte om en plats för ett skönare liv.

Ett skönare liv
Värmland är en livskraftig region med vacker natur och vänliga människor. Här finns livsmiljöer där människor trivs, från lugnet på landet till pulsen i staden. Här finns valfrihet och möjligheter. Trygghet och gemenskap. Traditioner och innovationer. Här finns livskvalitet och tid för det som är viktigt på riktigt. Här finns ett skönare liv.

En ordbild som skapar ordet attityd. Bokstaven A är extra stor och har en bildfyllning av en attitydsfull kvinna.

Vild och vacker.Varm och välkomnande.Vill och vågar.

Precis som i mötet med människor gör personligheten avtryck. Detsamma gäller vårt varumärke. Utifrån vår egenart har vi format tre slagkraftiga personlighetsdrag som ger karaktär åt platsen Värmland. Vår personlighet ska vara lätt att anamma och lätt att komma ihåg!

Personlighet med attityd

Vild och vacker
Värmland är ett landskap som präglas av både det vilda och det vackra. Det gäller såväl den värmländska naturen och dess skiftningar som i värmlänningarnas sinne. Här råder vilda tankar och kreativitet, skaparkraft, innovativa idéer, äventyrslusta och fantasifull berättarglädje. Men också den vackra stillheten och naturens rofyllda skönhet som ger möjlighet till reflektion, återhämtning och ett skönare liv.

Varm och välkomnande
I Värmland råder värme och omtanke, både om varandra och om miljön runt omkring oss. Värmlänningarna är vida kända för att vara goa och glada och för att möta andra människor med ett leende på läpparna. Vi är också riktigt bra på det här med att samarbeta. Både för att vi vet att våra olikheter tar oss längre, men också för att det är trevligt att göra saker tillsammans. Och vi välkomnar alla in i vår gemenskap.

Vill och vågar
I Värmland njuter vi av ett skönare liv. Men vi vill mer än så. Vi vill och vågar göra skillnad – här och nu och för kommande generationer. Därför använder vi vår kreativitet och handlingskraft för att göra verklighet av våra idéer, samarbetar för att hitta lösningar på våra utmaningar, vågar bryta mot normer och arbetar hårt för att nå våra mål och vår vision om ett hållbart Värmland som förändrar världen.

Åtta stolta styrkor

I Värmland finns många styrkor och tillgångar att vara stolta över. Några är mer betydelsefulla än andra när vi utvecklar och marknadsför regionen. Under arbetet med Värmlandsstrategin identifierades en gemensam plattform med åtta styrkor som tillsammans utgör länets särprägel. Genom att bygga vidare på våra unika tillgångar och det vi redan är bra på flyttar vi fram positionerna ytterligare.

KULTUR OCH KREATIVITET – DRIVKRAFTER SOM BERIKAR

Med bas i berättartraditionen har det värmländska kulturlivet utvecklats till en kreativ och skapande sfär, som blivit en del av vår identitet. Vi är kända för olika konstformer – litteratur, musik, film, scenkonst, bildkonst och konsthantverk – tack vare en stor mängd utövande konstnärer. Här finns ett rikt och varierat kulturliv av hög kvalitet som rymmer allt från professionella kulturverksamheter och kulturskapare till ideella föreningar och amatörer.

På länets kulturarenor möts människor i alla åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter i upplevelser och eget skapande, samtal och reflektioner. Möten som bidrar till ökad samhörighet, demokrati och yttrandefrihet. Vårt fria och dynamiska kulturliv är också en grund för innovativa idéer. Många av de egenskaper som näringslivet och det offentliga efterfrågar, som kritiskt tänkande, innovations- och problemlösningsförmåga, är sprungna ur kreativa processer och skapande.

KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV – EN BAS SOM SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR

Det värmländska näringslivet består av en mängd innovativa småföretagare, industri med produktion i internationell toppklass och allt däremellan. Alla bidrar de till länets attraktions- och konkurrenskraft. Här finns flera starka basnäringar med många underleverantörer inom både tillverkning och tjänster. Välutvecklade klusterorganisationer och nätverk med koppling till forskning och innovation är bidragande faktorer till att nya företagsetableringar och satsningar ser dagens ljus. Besöksnäringen har under flera decennier växt sig starkare och drar bland annat nytta av vårt rika natur- och kulturliv.

Sedan länge navigerar många värmländska företag på en världsmarknad. Vi är världsledande inom papper och massa samt inom stål och verkstad. Att globala företag väljer att förlägga sin verksamhet i länet visar på att det finns konkurrensfördelar här. Det ger oss tillgång till arbete och spännande karriärmöjligheter med Värmland som bas.

KARLSTADS UNIVERSITET – EN UTVECKLANDE KUNSKAPS- OCH FORSKNINGSMILJÖ

Karlstads universitet har såväl bredd som djup inom sina utbildnings- och forskningsmiljöer och bidrar genom dessa till en hållbar utveckling för såväl individ som samhälle. Universitetet har ett omfattande och strategiskt samarbete med näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt och bidrar till ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, ny kunskap och nya idéer. Karlstads universitet är en viktig grund för att möta Värmlands kompetensbehov och är av stor betydelse för regionens innovations- och konkurrenskraft. Det är även en viktig aktör i arbetet med att attrahera fler att gå längre i utbildningskedjan. Med många forsknings- och utbildningsområden i framkant är universitetet dessutom en kraft som drar till sig inflyttare och bidrar till att invånare i högre utsträckning väljer att stanna i Värmland.

STRATEGISKT LÄGE – ETT EXPANSIVT TILLVÄXTSTRÅK MELLAN OSLO OCH STOCKHOLM

Värmland ligger i mittemellan Oslo och Stockholm längs ett expansivt tillväxtstråk. Det strategiska läget och de uppbyggda relationerna ger både länder och regioner stor utvecklingspotential till större arbetsmarknadsregioner och utökade samarbetsmöjligheter. Den grund som finns för snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna stärker möjligheterna ytterligare.

En särskild styrka för Värmland är den unika närheten till Oslo som ger både Norge och Värmland en fördel i form av ökad tillgång till arbetsgivare och kompetens samt handelsmöjligheter, kulturellt utbyte, etableringar och investeringar. Norge är Sveriges viktigaste grannland, Värmlands viktigaste handelspartner och gränsöverskridande samarbeten har byggts upp under lång tid. Framför allt Oslo utgör en viktig arbetsmarknad och sedan länge har tusentals värmlänningar pendlat över gränsen varje vecka. Den stora arbetspendlingen har resulterat i att delar av Värmland ingår i Oslos lokala arbetsmarknadsregion. Läget har gjort Värmland till ett besöksmål för många norrmän och legat till grund för sociala relationer som knyter regionerna samman.

RESIDENSSTADEN KARLSTAD – EN DYNAMISK PLATS SOM ATTRAHERAR

Värmlands största stad ligger på Klarälvens delta och vid Vänerns norra strand. Precis som vattnet är staden alltid i rörelse. Expansiv och dynamisk drar den till sig människor med olika erfarenheter och bakgrunder, företag och offentliga verksamheter. Den större staden kompletterar värden på landsbygderna. Helheten stärks.

Karlstad erbjuder ett brett utbud av arbetstillfällen inom många olika branscher. Exempelvis är den omfattande tjänstesektorn, som kräver ett stort kundunderlag, en styrka för hela Värmland. Bredden gör också arbetsmarknadsregionen mindre struktur- och konjunkturkänslig och mer rörlig. När goda jobbmöjligheter finns på värmländsk mark är det fler som stannar kvar i länet.

I Karlstad, tillsammans med de östligare delarna av länet, finns också spetskompetens inom säkerhet och beredskap. Dels genom flertalet myndigheter, dels genom universitetet och näringslivet.

LIVSKRAFTIG REGION – PLATSER FÖR LIVSKVALITET

Det är vi – människorna – som är motorn i den regionala utvecklingen. Varje dag bidrar vi som medmänniskor. Många av oss är en del av ett bubblande näringsliv, som arbetstagare eller arbetsgivare. Faktum är att det finns tusentals samhällsengagerade, driftiga och innovativa entreprenörer som ger liv åt landsbygder, tätorter och städer. För att inte tala om idéburen sektor och det rika föreningsliv som kännetecknar länet.

Värmland är en dynamisk plats med livsmiljöer som inrymmer många olika kvaliteter som kompletterar och stärker varandra. Här finns något att bygga vidare på oavsett plats, här finns idérikedom och driv. Regionens natur lockar människor från när och fjärran och Värmlands alla delar har upplevelser att erbjuda.

Här finns utrymme för ett skönare liv. Här finns bokstavligen gott om plats för olika livsstilar, bostäder i olika prisklasser och i naturnära miljöer. Värmlands goda möjligheter förstärks ytterligare i ljuset av digitaliseringen när fler kan bosätta sig där de önskar leva, oberoende av var arbete eller studier finns.

SKOGEN – EN VÄXANDE FRAMTIDSRESURS

I Värmland är vi omgivna av skog – och vi har lärt oss att ta vara på den. Tillgången till träråvara, i kombination med lång erfarenhet och innovationskraft, har gjort oss till en ledande region inom skoglig bioekonomi.

I omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi har vi möjlighet att ta täten och låta andra inspireras av oss. Här finns unika pilot- och testmiljöer och framskjuten forskning inom området. Här finns regional samverkan som skapar gemensam kraft i hållbarhetsarbetet.

Skogen är hem för tusentals olika växter och djur. Den är också mycket värdefull för oss människor och fungerar som en oas för återhämtning, rekreation och hälsa, för fritidsaktiviteter och besök. Den värmländska skogen lockar turister och bidrar till att den ständigt växande besöksnäringen får en allt starkare ställning.

VÄNERN – EN VIKTIG TILLGÅNG OCH TRANSPORTLED

Sveriges och EU:s största sjö finns här hos oss. Vänern, tillsammans med Göta älv, förser omkring 800 000 personer med dricksvatten.

Vårt eget innanhav är en länk till Västkusten och resten av världen, och på så vis en tillgång för det värmländska näringslivet. Varje år fraktas runt två miljoner ton gods i Vänerns farleder. Det faktum att vi har tillgång till alla transportslag i Värmland är en fördel jämfört med många andra län. I framtiden kan sjöfarten bli en viktig resurs i omställningen till hållbara transporter.

Den orörda skärgården – med 22 000 öar och holmar – erbjuder havsliknande miljöer med kala klippor och skär, stora sandstränder och grunda vikar. Här finns attraktiva boendemiljöer, ett rikt friluftsliv och stora fågel- och våtmarksområden. Och dessutom hela 38 fiskarter. Det är inte konstigt att Vänern lockar boende, inflyttare och besökare från hela världen.

Samarbete är nyckeln till Varumärket Värmland

Vi bygger och äger platsvarumärket tillsammans. Varje dag skrivs historia baserat på Värmlänningarnas verkliga handlingar. Pusselbitar som tillsammans skapar bilden av Värmland. Som vår mission lyder: Framtidens Värmland skapar vi tillsammans!

Modell med ordet Värmland inringat i en cirkel. Cirkeln är i sin tur omgiven av orden invånare, kommuner, föreningar, besöksnäring, myndigheter och näringsliv.