Värmland består av många vackra, viktiga och bra saker. Några är tydligare och viktigare än andra när det gäller att utveckla regionen och få människor att vilja arbeta och bo här. Det har utkristalliserats genom det långsiktiga arbetet med Värmlandsstrategin.

Styrkorna är betydelsefulla för länets utveckling, men det krävs att de underhålls och lyfts fram för att resultatet ska bli hållbart. Genom att gemensamt hjälpas åt att utveckla och berätta om de här åtta styrkorna skapar vi en stark och tydlig bild av Värmland.

Vill du veta mer om våra åtta viktigaste styrkor – de som Värmlands varumärkesarbetet bygger på? Klicka på respektive styrka!

|  Skogen  |  Berättartraditionen  |  Karlstad  |  Internationellt näringsliv  |  Länken till Oslo  |  Vänern  |  Karlstads universitet  |  Välkomnande och öppet  |

styrkaskogenwebb

Foto: Per Eriksson

STYRKA: SKOGEN

Det gröna guldet

En stor del av Värmland är täckt av milsvida skogar. Länet är världsledande inom pappers-, massa- och förpackningsindustrin. Hela 24 procent av alla industrianställda i länet arbetar inom skogen. Det är bara Västernorrland som har en högre andel. Skogsindustrin i Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror, när man räknar samman dem. Värmland har en betydande roll i detta. Var sjätte kartongförpackning i världen med flytande innehåll har sitt ursprung i Värmland. Här finns hela värdekedjan, från råvara till färdig förpackning.

I Värmland finns The Paper Provice, en klusterorganisation som främjar samarbetet mellan dess medlemmar, Karlstads universitet och den offentliga sektorn.

Skogsnäringen ligger i framkant när det gäller forskning kring skogen som en förnybar resurs, vilket krävs för att ställa om till en biobaserad samhällsekonomi.

För den internationella och nationella besöksnäringen är den värmländska skogen viktig. Naturturismen är dessutom en sektor som förväntas växa allt snabbare.

Värmland ligger idag på plats fem i landet vad gäller antal företag inom naturturism. För att nämna någon del inom naturturismen så finns det idag cirka 250 vandringsleder i Värmland varav 7 stycken och 90,8 km är kvalitetsmärkta Värmlandsleder.

Berättartraditionen

Foto: Håkan Larsson / Västanå Teater

STYRKA: BERÄTTARTRADITIONEN

Hög kvalitet på kultur i framkant

Den värmländska berättartraditionen är unik, och en viktig del av vår identitet. Kanske är det inte så konstigt. Många världskända författare, musiker, dansare och konstnärer kommer från Värmland eller flyttar hit. Det bidrar till att kvaliteten på kulturverksamheterna och kulturutbudet är på en hög nivå.

Kort sagt, det kulturella berättandet är oerhört betydelsefull för Värmland och förväntas bli än viktigare i framtiden. Dels bidrar de kulturella och kreativa näringarna till tillväxten i Värmland och de har potential att utvecklas ännu mer, dels bidrar kulturen i sig till ett samhälle där människor vill bo och leva, vilket i sig lockar hit kreativa människor, företagsidéer och investeringar.

Karlstad

Foto: Per Eriksson

STYRKA: KARLSTAD

En stad som lockar människor

Solstaden Karlstad växer hela tiden och målet är att inom kort bli 100 000 invånare. En tredjedel av Värmlands befolkning bor i Karlstadregionen, och fyrtio procent av länets arbetstillfällen finns där. Den är en av landets arbetsmarknadsmässigt största utanför storstadsregionerna. På så sätt är Karlstadregionen med kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil en motor för hela länet.

Karlstad är en välkänd eventstad som bjuder på mängder av upplevelser, såväl egenproducerade som gästspel från övriga landet och världen.

Internationellt näringsliv

Foto: Maria Obed

STYRKA: INTERNATIONELLT NÄRINGSLIV

Ett internationellt näringsliv som toppar produktionsligan

Värmland är ett av de svenska län som har högst andel anställda i utländska företag. Dessutom ligger vi i topp när det gäller varuexport per anställd person. De värmländska producentföretagen har dessutom en högre produktion per anställd, än genomsnittet i riket. Det innebär att Värmland har ett internationellt näringsliv som är starkt och globalt konkurrenskraftigt.

De senaste siffrorna visar att det värmländska handelsnettot utgjorde nära 20 procent av det svenska, vilket innebär att länet starkt bidrar till den svenska välfärden. Viktigaste handelsländerna är Tyskland, Norge, Italien, USA, Danmark, Kina, Finland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.

Den varuexporterande industrin finns framför allt inom pappers- och massaindustrin, förpackningsindustrin och inom stål och verkstad. Den värmländska besöksnäringen är också stark och 2013 hade Värmland högst andel utländska gästnätter bland länen i riket.

Närheten till Oslo

Foto: Lars Thorén © Värmlands Museum

STYRKA: LÄNKEN TILL OSLO

Granne med Europas snabbast växande ekonomi

Närheten till Oslo är unik för Värmland. Oslo är vår närmaste storstad och dessutom en av Europas snabbast växande ekonomier. Utbytet över landsgränsen är stort. Varje vecka pendlar över 5 400 människor från boendet i Värmland till arbetet i Norge. Den stora pendlingen innebär att delar av Värmland ingår i Oslos lokala arbetsmarknadsregion.

Norge är Värmlands största handelspartner och företagen i Värmland betonar starkt vikten av kopplingen till Oslo. Framför allt den värmländska IT-branschen och underleverantörer till offshoreindustrin har fokus på den norska marknaden. Gränshandeln är dessutom betydande, inte bara för Värmlands utan också för Sveriges ekonomi.

Vänern

Foto: Øyvind Lund

STYRKA: VÄNERN

En av Europas största sjöar

Värmland är rikt på vatten, inte minst tack vare EU:s största insjö med sin fantastiska skärgård. Intresset för skärgården är stort, både från boende, inflyttare och turister. Här finns en stor potential, både när det gäller rekreation, arbetstillfällen och tillväxt.

Vänern är också en viktig transportled som binder ihop Värmland med västkusten. Idag fraktas cirka 1,9 miljoner ton gods via Vänern per år. Ännu mer kommer det att bli i framtiden, som ett led i att ställa om transportnäringen till mer hållbara alternativ.

Karlstads universitet

Foto: Benjamin Goss

STYRKA: KARLSTADS UNIVERSITET

Sveriges mest nytänkande universitet

Karlstads universitet är landets yngsta. Kanske är det därför som det är känt för att vara lite mer nytänkande, öppet och utmanande än de andra universiteten. Universitetet har också ett mycket gott rykte när det gäller samarbete med näringsliv och offentlig sektor, vilket gynnar regionen både när det gäller entreprenörskap och nya arbetstillfällen.
Vid Karlstads Universitet finns Centrum för tjänsteforskning, som är världsledande när det gäller forskning kring tjänster. SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, driver också landets första tjänsteforskningsinstitut här.

Tio nya professurer, korta kontaktvägar och ett entreprenöriellt tänkande gör att universitetet spelar en viktig roll i Värmlands utveckling och tillväxt.

I länet finns också en hög kompetens när det gäller arbete kring risk och säkerhet. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och Försvarshögskolan samverkar kontinuerligt med universitetet och dess magister-, master- och forskarutbildningar inom området säkerhet i samhället.

I en tid av hög förnyelsetakt är innovationer en nyckel till framgång. Nya produkter, processer och affärskoncept ställer krav på framgångsrika regionala innovationsmiljöer. För Värmland är Karlstads universitets del i det arbetet oerhört viktigt.

styrkaoppetwebb

Foto: Johan Eklund

STYRKA: VÄLKOMNANDE OCH ÖPPET

Alla är varmt välkomna!

Tillgången på människor i en region är avgörande för regionens ekonomiska och sociala utveckling. Människorna utgör grunden och kraften i den regionala tillväxten och utvecklingen. Studier visar att ett bra bemötande ökar en stads konkurrenskraft och attraktivitet. Dessutom visar forskning att det skapas större kreativitet och mer entreprenörskap i samhällen med öppenhet gentemot mångfald och olikheter. Människorna i Värmland beskrivs i flera undersökningar som varma, positiva, öppna, välkomnande, enkla, genuina och jordnära.

Genom att hela tiden aktivt odla och underhålla vår öppna, välkomnande inställning skapar vi en ökad konkurrenskraft, både när det gäller innovationer, företagsetableringar och besöksnäring.