Ingen och alla äger Värmland. Alla vi som bor och verkar i Värmland är beroende av att länet utvecklas åt rätt håll och är en bra plats att leva i. Och att få Värmland att utvecklas åt rätt håll är också allas vårt ansvar.

Med den inställningen togs en framtidsplan för Värmland fram och under arbetet engagerade sig både allmänheten och representanter från organisationer från hela samhället. Gensvaret var imponerande och idéer, förslag och åsikter strömmade in. Ett koncentrat av dessa bidrag kombinerades med analyser av omvärldsfaktorer, tidigare genomförda attitydmätningar och av regionens möjligheter och utmaningar.

Resultatet blev Värmlandsstrategin. Det är en strategi för åren 2014–2020 för alla som vill vara med och utveckla Värmland. I strategin ingår också en ny varumärkesplattform.

Framtagandet av Värmlandsstrategin och därmed också den nya varumärkesplattformen togs fram genom en bred process från och med hösten 2012 fram till oktober 2013. I arbetet har över 1000 personer och över 60 organisationer funnits representerade i olika typer av dialogmöten, i referensgrupper och i stormötet som var öppet för allmänheten där cirka 300 personer deltog. Vi samlade också in svar på frågor via sociala mediekanaler såsom facebook. I processen kom också ett 60-tal remissvar in.

Utöver referensgruppsmöten, dialogmöten och stormötet genomfördes ett antal insamlingstillfällen bland annat: Handelskammarens affärsresa, enkät bland besökare på Ramp 12, Informatörsnätverket, Samrådsgruppen för näringslivsfrågor, enkät till studenter på KAU, Marknadsföreningen, workshop med utsedd varumärkesgrupp.

I arbetet har det funnits en tydlig viljeinriktning från referensgrupper, djupintervjuer och synpunkter från stormötet. Önskan är att förändra och förstärka den bild som vi själva har och den som andra har av Värmland. Det handlar mycket om att lyfta fram befintliga styrkor och tillgångar men också arbeta bort vissa negativa uppfattningar.

Värmlandsstrategin innehåller åtta styrkor för Värmland. Styrkorna är vår gemensamma plattform för utveckling och marknadsföring. Var och en är de inte unika för Värmland men tillsammans förmerar de varandra och utgör Värmlands särprägel. Vi ska bygga vidare på våra redan kända styrkor och samtidigt öka kännedomen om de styrkor som inte är så kända. Att vidga och stärka bilden av Värmland är viktigt för regionens utveckling. De tillgångar och styrkor som vi i den breda processen enades om är: Välkomnande och öppet, Skogen, Vänern, Internationellt näringsliv, Länken till Oslo, Berättartraditionen, Karlstad och Karlstads universitet.

I processen med att ta fram en ny varumärkesplattform landade vi i tillgångar och styrkor för Värmland. Vi tog fram kärnvärden det vill säga hur vi vill att varumärket som helhet upplevs emotionellt. Kärnvärdena ska ligga till grund för och genomsyra vår kommunikation om Värmland. Läs mer om kärnvärde och varumärkeslöfte här.

 

Varumärkeslöftet